Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Mateřská škola

Kalendář

 Červen 2024 
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Základka roku 2016 - Středočeský kraj

Školní řád MŠ

Dodatek  ke školnímu řádu č.1/2010, nově vypracován, jako dodatek č.1, platný od 1.9.2012

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

Účinnost od: 1. 9. 2012

 

Č.j. 1/2012

1.      Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy probíhá na následující školní rok v měsíci dubnu daného kalendářního roku (dle vyhlášení MÚ). Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy umožňuje. Dítě do mateřské školy přijímá ředitel školy a to na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců. Žádost si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo si ji stáhnout z webových stránek. Rodiče do třiceti dnů obdrží vyjádření ředitele školy o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Pokud dítě nebylo přijato do MŠ, jsou rodiče vyrozuměni doporučenou písemnou formou. Pokud dítě bylo přijato, jsou přijaté děti do MŠ uveřejněny pod pořadovými čísly na webových stránkách školy. Při zápisu rodiče uvedou skutečnost trvalého pobytu v Berouně, zaměstnání rodičů - popř. ho doloží potvrzením zaměstnavatele, činností OSVČ, dále rodič uvede pobyt dítěte v MŠ (celodenní, polodenní), rodič nesmí zamlčet týkající se skutečnosti zdravotního stavu dítěte.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí pedagog pro mateřskou školu po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny školní docházky, délku pobytu, termín nástupu a průběh adaptačního režimu dítěte.

Do mateřské školy může být přijato dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, prokáže se dokladem, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Rodiče v MŠ pak obdrží „Evidenční list dítěte", který po vyplnění a dohodě s vedoucím pedagogem odevzdají do MŠ. Vzhledem k naplněné kapacitě mateřské školy je stanovena posloupnost přijímání dětí. Kritéria pro přijímání dětí jsou každý rok v době vyhlášení zápisu do mateřské školy zveřejněna. Kritéria pro přijetí jsou v pravomoci ředitele školy, který při jejich stanovení spolupracuje s ostatními vedoucími pracovníky dalších mateřských škol v Berouně a s Městským úřadem v Berouně.

2.      Platby v mateřské škole

2.1. Platba za pobyt v mateřské škole

Dle zákona č. 561/ 2004 Sb., a dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání (v platném znění), je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a budou v dalším školním roce odcházet do 1. tř. základní školy mají předškolní vzdělávání bezúplatné ( školský zákon, § 123 odst. 2). Děti s odloženou školní docházkou dle novely zákona s účinností od 1.ledna 2012 omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro kalendářní měsíc činí 600 Kč. O osvobození nebo snížení úplaty rozhoduje ředitel školy (školský zákon § 164, odst. a) na základě pobírání sociálního příplatku, nebo pobírání dávek pěstounské péče, nebo pokud dítě navštěvuje MŠ polodenně. Rodič, zákonný zástupce se v tomto případě však musí prokázat danou skutečností a potvrzením příslušného sociálního úřadu. Je též potřeba, aby zákonný zástupce podal žádost o osvobození či snížení úplaty a dodal ji do mateřské školy nebo řediteli školy.

2.2. Platba za školní stravování

Podrobný ceník stravného je uveden ve stravovacím řádu mateřské školy. Výše celodenního stravného je od 1.9.2012 30,50 Kč. Školní stravování zde zajišťuje stravovací firma Scolarest. Vedoucí stravování je pan Ondřej Richter a sídlí v budově Scolarest v areálu 2. ZŠ. Veškeré připomínky, přihlašování a odhlašování stravy se projednávají s vedoucí stravovaní jmenované firmy. Zákonný zástupce dítěte je povinen měsíčně hradit platbu za stravování dítěte na účet stravovací firmy. Telefonní spojení je uvedeno na nástěnce pro rodiče v budově MŠ, nebo na webových stránkách, informace podá i pedagog.

2.3. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení pravidel provozu v mateřské škole a v konečném důsledku může dojít i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (viz zákon 5461/2004 Sb. §35, odst,1, písmeno d).

3.      Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do mateřské školy jsou rodiče povinni nahlásit změny údajů, které uvedli v žádosti přijetí dítěte do MŠ u zápisu. Rodič vyplní evidenční list dítěte, kde bude vyjádření pediatra o jeho zdravotním stavu a očkování dítěte. Evidenční list rodič odevzdá učitelce v MŠ a slouží k vnitřním potřebám školy. Pokud v průběhu roku nastane změna v údajích, jsou rodiče povinni skutečnost oznámit učitelce.

4.      Provoz mateřské školy

4.1. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.30. Děti přicházejí do MŠ do 8.30, jinak po dohodě s učitelkou dle aktuální potřeby dítěte nebo rodičů.

4.2. Mateřská škola se v 8.30 z bezpečnostních důvodů zamyká, rodič může využít zvonek a vyčkat příchodu pracovnic MŠ.

4.3. Rodiče omlouvají dítě den předem, v daný den nejpozději do 8,00 hodin osobně nebo telefonicky. První den nepřítomnosti si rodič může oběd dítěte vyzvednout u vedoucí stravování, pokud si jej nestačí odhlásit.

4.4. Provoz v MŠ je přerušen a částečně omezen v době hlavních prázdnin (červenec, srpen). O této skutečnosti jsou rodiče informováni dva měsíce předem.

5. Povinnost zákonných zástupců dítěte

5.1. Rodiče předávají dítě učitelce do MŠ zdravé. Vyskytne - li se u dítěte infekční onemocnění, okamžitě rodiče nahlásí tuto skutečnost škole. Učitelka má právo vyřadit z kolektivu dítě, které má příznaky onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni učitelkou a vyzváni k další zdravotní péči o dítě.

5.2. Pokud je dítě vyřazeno z dětského kolektivu učitelkou, nebo nenavštěvovalo v určitém čase MŠ z důvodu nemoci, jsou rodiče povinni přinést lékařské potvrzení od pediatra o ukončení nemoci při infekčním onemocnění a souhlas lékaře o znovuzařazení do dětského kolektivu. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

5.3. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy zákonný zástupce nebo pověřená osoba rodičem předá dítě učitelce. Rodiče jsou povinni předat dítě při příchodu přímo učitelce. Je nepřípustné, aby dítě bylo ponecháno v šatně bez dozoru rodičů a bez upozornění učitelce na tuto skutečnost.

Učitelky odpovídají za děti do té doby, než je předají osobně rodiči nebo rodičem pověřené osobě.

5.4. Oblečení dětí musí být řádně označeno jménem, pokud si dítě svoje věci nepozná! Rodiče odpovídají za vhodnost oblečení vhledem k počasí, ročnímu období a vzhledem k aktivitám, kterých se dítě v MŠ účastní. Vhodnost je možné konzultovat s učitelkou. Rodiče nesou odpovědnost za to, že dítě nenosí do školky hračky a předměty, které by ohrožovaly zdraví dětí a způsobovaly by škody na majetku školy. Rodiče jsou odpovědni také za chování dalších dětí, které se s nimi pohybují v areálu MŠ a tuto školu nenavštěvují.

 

6. Práva zákonných zástupců dítěte

6.1. Předškolní vzdělávání zajišťuje a zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřskou školou. Povinností učitelek je vytvořit dětem prostředí klidné, vyrovnané, bezpečné a estetické prostředí, takové, aby se zde dětem a rodičům líbilo.

6.2. Rodiče mají právo na diskrétnost, ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucím pedagogem pro MŠ. Po dohodě s učitelkou se mohou zúčastnit i činností dítěte v MŠ.

6.3. Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školky a ke zlepšení jejího provozu.

6.4. Účastnit se schůzek rodičů, různých akcí pořádané MŠ, besídek apod.

7.      Práva dítěte

7.1. Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, pitný režim, oblečení, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Má být respektováno jako jedinec ve společnosti - slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvu pleti, má žít v kladném prostředí, kde má právo na lásku, žít s oběma svými rodiči.

7.2. Má právo na vzdělání s možností rozvoje osobnosti, růstu ve zdravého tělesně i duševně rozvíjejícího se jedince, uvědomování si vlastní identity, má být přiměřeně jeho věku připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

7.3. Dítě má být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, má právo rozhodování, rozvíjení svých schopností, dovedností a nadání. Mělo by respektovat ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod.

7.4. Uspokojování potřeb dítěte v prostředí MŠ v kladném slova smyslu.

8.      Povinnosti dětí

8.1. Povinností dětí je respektovat pravidla stanovená pro sociální skupinu, třídu, do které je zařazeno.

8.2. Děti i rodiče jsou povinni nepoškozovat vědomě majetek školy a respektovat doporučení nebo upozornění na jednání a chování, které by mohlo poškození způsobit. Pokud dítě vědomě poškozuje opakovaně majetek školy bude po rodičích požadována náhrada.

8.3. Děti i rodiče respektují školní řád a denní režim třídy.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1. Cílem školy je bezpečnost a zdraví dětí v prostředí mateřské školy i mimo ni, kdy učitelé jsou za svěřené děti odpovědní.

9.2. Při opuštění školy s dětmi je vždy stanoven dostatečný pedagogický dozor, který zajišťuje bezpečnost dětí. Ve výjimečných případech ( náhlá nemoc učitelky ),může být jako pomocný dozor k pedagogické pracovnici pověřen jiný zaměstnanec MŠ

( např. uklizečka ).

9.3. Škola ve své výchovné práci podporuje a vede děti ke kladným vztahům mezi sebou a k dospělým lidem, upozorňujeme děti na nevhodné chování.

9.4. Povinností školy je přihlížet k základním fyziologickým a psychickým potřebám dětí a zajišťovat jejich ochranu před možnými riziky, zejména před sociálně patologickými jevy.

9.5. Děti si musí být vědomé nesprávného chování a musí vědět, že úmyslné násilné jednání nemá ve skupině místo.

9.6. Při pobytu dětí ve „škole v přírodě" je vždy zajištěn dostatečný pedagogický dozor s přítomností zdravotnické péče. Dětem bude vždy vybíráno vhodné prostředí, se zdravým ovzduším, kde budou mít možnost ozdravného pobytu.

9.7. Prostory a zařízení školní zahrady i budovy MŠ mohou využívat pouze děti přijaté do naší MŠ.

9.8. Bazén na školní zahradě MŠ mohou používat pouze děti přijaté do naší MŠ a školní družiny při 2.ZŠ. Koupání dětí je dobrovolné a je zajištěno dostatečným pedagogickým dozorem. Čistota bazénu a vody je pravidelně udržována.

 

 

 

V Berouně dne 1.9.2012                                                                   Blanka Nedorostová, vedoucí pedagog pro MŠ


Autor: Blanka Nedorostová
Copyright © 2010-2024  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet